• városok
  • nevezetességek
  • szállások
  • események
  • szolgáltatások

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

1. Adatkezelő és adatfeldolgozó személye

Horváth Tibor e.v. (9700 Szombathely, Benedek Elek u. 2. fsz. 4., Magyarország) a www.montenegrodirekt.com weboldal üzemeltetője (a továbbiakban az adatkezelő, szolgáltató), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés jelen Nyilatkozatban és a hatályos releváns jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen nyilatkozatot megváltoztassa annak egyidejű nyilvánosságra hozatalával.  A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő – jelen Tájékoztatóban esetleg nem egyértelmű – kérdések ügyében kérjük vegye fel a kapcsolatos ügyfélszolgálatunkkal az info@montenegrodirekt.com címen.

Az Adatkezelő elkötelezett látogatói és hirdető partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2. Adatkezelő, adatfeldolgozó adatai, elérhetősége
 

Név:                                                     Horváth Tibor e.v.

Székhely:                                            9700 Szombathely, Benedek Elek u. 2. fsz. 4., Magyarország

Adószám:                                           66672379-1-38

Nyilvántartási szám:                            37443887

E-mail cím:                                         info@montenegrodirekt.com

Telefonszám:                                    +36 70 316 0352

Weboldal:                                          www.montenegrodirekt.com

Domain címek, melyek a weboldalra mutatnak: www.crnagoradirektno.me, www.crnagoradirektno.rs, www.czarnogorskipodroz.pl, www.otpuskchernogoriya.ru

3. Fogalmak, definíciók
 

személyes adat:
bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy (közvetlenül vagy közvetve) azonosítható természetes személy;

hozzájárulás:
az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok (teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő) kezeléséhez;

tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás:
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal:
ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás:
az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés:
az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

felhasználó:
az a természetes személy, aki az adatkezelő honlapján regisztrál vagy vásárol;

harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország:
minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 

4. Alapelvek az adatkezelés során
 

A személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

5. Az adatkezelés céljai
 

Szolgáltató marketing tevékenysége során 

Az adatkezelés célja: a weboldal regisztrált látogatói, regisztrált hirdető ügyfeleli és leendő hirdető ügyfeleivel kapcsolatos marketing tevékenység.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86363/2015

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, dátum, IP cím, számlázási címadatok, továbbá az érintett által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása.

Érintettek köre: a honlapon regisztráló hirdető ügyfelek, a potenciális hirdető ügyfelek
 

Szolgáltató kapcsolódó szolgáltatásai esetén
 

Az adatkezelés célja: a megrendelés, a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása, a számviteli törvény előírásai alapján a megrendelés adatainak rögzítése.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86365/2015

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, dátum, IP cím, számlázási címadatok, továbbá az érintett által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása.

Érintettek köre: a honlapon regisztráló hirdető ügyfelek, a potenciális hirdető ügyfelek
 

Szolgáltató hírlevelére történt feliratkozás esetén

Az adatkezelés célja: e-mail, sms és nyomtatott (postai) hírlevelek küldése az érdeklődők, feliratkozók részére, az aktuális információkról, akciókról és egyéb a weboldallal kapcsolatos információkról való tájékoztatás ill. reklám céljából.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86364/2015

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, IP cím.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása

Érintettek köre: a honlap regisztráló látogatók, a honlapon regisztráló hirdető ügyfelek 

6. Adattovábbítás
 

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy egyes szolgáltatások igénybevétele esetén Társaságunk weboldala automatikusan irányítja ügyfeleinket más szolgáltatók weboldalára. Ezen weboldalak használata során az adatkezelést minden esetben Társaságunktól független harmadik személyek végzik, amelyekre Társaságunknak ráhatása nincsen. Ennek megfelelően felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy személyes adataik megadása során minden esetben körültekintően járjanak el, meggyőződve az adatkezelés jogszerűségéről.

7. Jogérvényesítési lehetőségek
 

Tájékoztatás 

Aki használja ill. regisztrál a weboldalra, az Adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyet ért.

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

Törlés 

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Tiltakozás 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt is - megszünteti, és az adatokat zárolja.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit a magyar Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja.


 

Aki a weboldalunkat meglátogatja, vásárol vagy regisztrál, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Kelt: 2015.06.30.

Kiemelt Szállások

Aktuális események

Információ

Szállásadóknak

Szálláshirdetéseit bankkártyával is fizetheti
Borgun hf. pénzügyi partnerünk segítségével:

Csatlakozz hozzánk!

    

Feliratkozás hírlevélre

Iratkozz fel a legfrissebb
eseményekért és információkért!

Copyright © 2015 MontenegroDirekt
A weboldal az Európai Unió
támogatásával valósult meg.